Διαγωνισμός για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια τροφίμων του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :11/7/2016 και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 26/7/2016 και ώρα 14:00.

Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα, τα οποία μπορείτε να βρείτε και Εδώ με αρ. Α/Α συστήματος 25403.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 163/2016

Διακήρυξη Διαγωνισμού Τροφίμων

Περίληψη Διακήρυξης

Μελέτη Προμήθειας Τροφίμων 32/2016

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ 1

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ 2

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ 3

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ 4

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ 5


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2015 by Aggelos Palaiodimos. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now